WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

A HRÖVE FORM SZÉKEK WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATA


TARTALOM

   
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEINK
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, HATÁLYA, IDŐTARTAMA WEBOLDALUNKON
4. AZ ADATOK CÍMZETTJEI
5. PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
7. A COOKIE-K HASZNÁLATA A WEBÁRUHÁZBAN, ANALITIKAI COOKIE-K
8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
   

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztató jellegű, és nem tartalmazzák a Webáruház Ügyfelei, Felhasználói kötelességeit. Ebben a dokumentumban részletes tájékoztatást arról, hogy ügyfeleinkről és weboldalunk felhasználóiról milyen személyes adatokat, milyen jogalapon kezelünk; személyes adatait milyen célra használjuk, kinek adhatjuk át, és Önnek milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban; továbbá tájékoztatást nyújtunk Önnek a cookie-k és analitikai eszközök alkalmazásainak elveiről.
1.2. A szolgálatás nyújtása során az adatkezelő a VOTANA SP Z O.O. , a lengyel Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej nyilvántartásába a lengyel Gazdasági Minisztérium által bejegyzett, Korlátolt Felelősségű Társaság (címe ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice NIP száma 6342883589, REGON száma: 366104865, e-mail címe: hokerybarowe@gmail.com, telefonszáma: 602463881 / 602463882), a továbbiakban: Adatkezelő és egyben Webáruház Szolgáltató vagy Eladó.
1.3. 1.3. Az Adatkezelő a Webáruházban megadott személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, elsősorban az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban GDPR vagy GDPR Rendelet – szerint. A GDPR rendelet teljes hivatalos szövege elérhető a linkre kattintva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. A Webáruház használata és a weboldalon való vásárlás önkéntes. Ugyanígy a személyes adatok a weboldal felhasználói és ügyfelei általi, ezzel kapcsolatban történő megadása is önkéntes, kivéve az alábbi eseteket: 1) az Adatkezelővel történő szerződéskötés esetén. Amennyiben Ön nem adja meg azon adatait, amelyek a Webáruház illetve a Webáruház Felhasználási feltételeinek tájékoztatásában a szerződés létrejöttéhez vagy az Elektronikus Szolgáltatásnyújtáshoz szükségesek, úgy Ön nem tudja igénybe venni a Webáruház szolgáltatásait. A személyes adatok szolgáltatása ebben az esetben szerződésben foglalt követelmény, és amennyiben az érintett személy szándékában áll a szerződéskötés az Adatkezelővel, úgy köteles megadni az ehhez szükséges személyes adatait. A szükséges adatokat megtalálhatja a Felhasználási feltételek illetve a Webáruház tájékoztatójában felsorolva. 2) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek való eleget tétel. Az Adatkezelőnek az általánosan alkalmazandó törvények alapján adó- és számviteli kötelezettségei vannak, az ehhez szükséges adatokat tárolja. Bizonyos személyes adatok gyűjtése ezen jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.
1.5. Az Adatkezelő különös gondot fordít az érintett személyek érdekeinek védelmére, felelősséggel tartozik az általa kezelt személyes adatokért, valamint kötelezi magát a következőkre: 1) az adatgyűjtés jogszerűen történik 2) a személyes adatokat csak meghatározott és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon 3) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak 5) a személyazonosításra alkalmas adatokat csak a célhoz szükséges meghatározott ideig tároljuk 6) az általunk kezelt személyes adatokat védjük, megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk azok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésükkel, véletlen elvesztésükkel, megsemmisítésükkel vagy károsodásukkal szemben.
1.6. Az adatkezelés jellegét, tartományát, kontextusát és célját, valamint a törvény illetve az emberi szabadságjogok megsértésének kockázatát figyelembe véve az Adatkezelő végrehajtja az adatkezelés jogszerűen történő megvalósításához szükséges technikai és szervezései intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket szükség szerint felülvizsgálja és módosítja, amennyiben nem naprakészek. Az Adatkezelő technikai eszközök segítségével meggátolja, hogy az általa kezelt, elektronikus úton megadott személyes adatokhoz jogosulatlan fél hozzáférjen vagy azokat károsítsa.
1.7. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat minden, nagy betűvel kezdődő szava (pl. Eladó, Webáruház, Elektronikus Szolgáltatás) a Webáruház Felhasználási feltételeiben leírt módon értendő.
   

2.

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEINK

2.1. Az Adatkezelő meghatározott feltételek mellett és meghatározott tartományban jogosult a személyes adatok kezelésére, mely feltételek a következőek: 1) az érintett személy hozzájárult személyes adatainak meghatározott célból vagy célokból történő gyűjtésére és kezelésére 2) az adatkezelés nélkülözhetetlen szerződés létrejöttéhez, melyben az érintett a szerződő fél; vagy szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 3) az adatkezelés az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelességek teljesítéséhez szükséges; illetve 4) Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett kiskorú.
2.2. Az Adatkezelő által végzett adatkezelői tevékenység csak akkor valósulhat meg, amennyiben a 2.1. pontban felsorolt feltételek közül legalább az egyik érvényben van. A konkrét alapja és célja a Felhasználó vagy Ügyfél személyes adatai kezelésének az adatvédelmi nyilatkozat következő pontjában kerül ismertetésre.
   

3.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, HATÁLYA, IDŐTARTAMA WEBOLDALUNKON

3.1. Az adatkezelés célját, jogalapját, hatókörét és időtartamát minden esetben az Ügyfél vagy Felhasználó Webáruházban folytatott tevékenysége határozza meg. Például amennyiben az Ügyfél internetes vásárlásához személyes átvételt igényel házhozszállítás helyett, úgy ezt az adatot elmentjük az adásvételi szerződés létrejöttének céljából, ez esetben viszont a futárcég, mint az Adatkezelő csomagszállító partnere nem kapja meg az Ügyfél személyes adatait.
3.2. Az Adatkezelő az alábbi táblázatban feltüntetett esetekben és módokon kezelheti a Webáruházban a személyes adatokat:
Az adatgyűjtés célja Az adatkezelés jogszabályi háttere és időtartama A felhasznált adatok köre
Adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés teljesítése, vagy szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele GDPR 6. cikk 1 b) bekezdése értelmében: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám), lakcím vagy telephely (amennyiben nem azonos a szállítási címmel). Amennyiben a felhasználó vagy ügyfél nem fogyasztó, úgy az Adatkezelő adatgyűjtési körébe vehető a cégnév és az adóazonosító szám is. A megadott tartomány szűkíthető – például nem szükséges a szállítási címet megadni, a rendelt áru személyes átvétele esetén.
Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység GDPR 6. cikk 1f) (A jogos érdekeken alapuló adatkezelés) Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. De az adatkezelés időtartama nem terjedhet az érintettel szembeni, az Adatkezelő által folytatott gazdasági tevékenységgel kapcsolatos követelések elévülési idején túl. Az elévülési időt jogszabály határozza meg, elsősorban a Polgári Törvénykönyv (adásvételi szerződés esetében 2 év, vállalkozási tevékenység esetében 3 év). Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat az Adatkezelő a továbbiakban e célból nem kezelheti. E-mail cím
Marketing GDPR 6. cikk 1 a) Az adatgyűjtés az érintett hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásáig folytatható. Felhasználónév, e-mail cím
Az ügyfél által kifejezett vélemény egy teljesített adásvételi szerződésről GDPR 6. cikk 1 a) Az adatgyűjtés az érintett hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásáig folytatható. E-mail cím
Könyvelés, számlakiállítás, számlavezetési nyilvántartás Dziennik Ustaw (Közlöny) 2018. 395. bejegyzés, 2018. január 30., Számvitelről szóló törvény 74. cikk. 2 tv..: Az adatok a Számv. tv. által előírt időtartamig tárolhatóak, amely tv. kötelezi az Adatkezelőt a számviteli nyilvántartáshoz szükséges adatok megőrzésére. Tehát amíg az adófizetési kötelezettség lejár, kivéve, ha az adótörvény másként rendelkezik; főkönyv esetében 5 év, számítva az adatokra vonatkozó évet követő pénzügyi év kezdetétől. Keresztnév, vezetéknév, lakcím vagy székhely (ha eltér a szállítási címtől), cégnév, adószám
Az Adatkezelő követeléseinek, vagy az Adatkezelővel szembeni követeléseknek a megállapítása, vizsgálata vagy védelme GDPR 6. cikk 1 f) Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. De az adatkezelés időtartama nem terjedhet az érintettel szembeni, az Adatkezelő által folytatott gazdasági tevékenységgel kapcsolatos követelések elévülési idején túl. Az elévülési időt jogszabály határozza meg, elsősorban a Polgári Törvénykönyv (adásvételi szerződés esetében 2 év, gazdasági tevékenység esetében 3 év). Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám), lakcím vagy telephely (amennyiben nem azonos a szállítási címmel). Amennyiben a felhasználó vagy ügyfél nem fogyasztó, úgy az Adatkezelő adatgyűjtési körébe vehető a cégnév és az adóazonosító szám is.
   

4.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI A WEBÁRUHÁZBAN

4.1. A Webáruház megfelelő működésének fenntartása érdekében az Adatkezelő igénybe veszi külső partnerek szolgáltatásait (pl. szoftver szolgáltató, csomagszállító, pénzforgalmi szolgáltató). Az Adatkezelő kizárólag olyan szolgáltatókkal szerződik, amelyek garantálni tudják a GDPR Rendelet által előírt adatvédelmi elvek betartását a megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, az érintettetek személyes jogainak védelme érdekében.
4.2. Az Adatkezelő nem minden esetben adja át a személyes adatokat harmadik félnek, és nem az összes, az Adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt címzettnek vagy címzett csoportnak. Az Adatkezelő csak abban az esetben szolgáltatja ki a kezelt adatokat harmadik félnek, amennyiben az az adatkezelés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges, és csak az indokolt tartományban. Például amennyiben az Ügyfél megrendeléséhez személyes átvételt kér, úgy az Adatkezelő nem adja ki a személy adatait a csomagszállító partnernek.
4.3. Az Ügyfelek, Felhasználók személyes adatait az Adatkezelő a következő címzettekkel, címzett csoportokkal közölheti:
  fuvarozók/ szállítmányozók / futáralkuszok – amennyiben az Ügyfél vásárlásához csomagszállítást igényel, úgy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatokat továbbítja a csomagszállítást lebonyolító partnerek felé.
  a fizetési rendszerek üzemeltetői, akik a fizetés lebonyolítását biztosítják, különösen a bankkártyás fizetésnél. Amennyiben az Ügyfél a Webáruházban történő vásárlásához elektronikus/bankkártyás fizetési módot választ, a fizetés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő továbbítja az ezért felelős szolgáltatók felé.
  hitelezők – amennyiben az Ügyfél hitelre vásárol, az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait továbbítja a szolgáltatást nyújtó partner felé.
  kérdőívet biztosító, ügyfélelégedettségi felmérést végző szolgáltatók – amennyiben az Ügyfél hozzájárul, hogy lezárt vásárlásával kapcsolatban véleményt nyilvánítson, úgy az ehhez szükséges eszközök üzemeltetőinek továbbítjuk a szükséges személyes adatokat.
  informatikai szolgáltatást nyújtó partnerek, internetes üzemeltetők, amelyek szolgáltatása a honlapunk működését biztosítja, lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő gazdasági tevékenységet folytasson és Elektronikus Szolgáltatást nyújtson ügyfelei részére a Webáruházon keresztül (elsősorban IT szolgáltatók, web hosting és elektronikus levelezést üzemeltető partnerek, technikai segítségnyújtást biztosító partnerek) – az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokhoz szükséges személyes adatokat továbbítja ezeknek az adatfeldolgozóknak.
  jogi, könyvviteli szolgáltatást nyújtó partnerek, pénzügyi tanácsadók az Adatkezelő adó-és számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez (elsősorban könyvelési iroda, ügyvédi iroda, adósságkezelő cég) - az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokhoz szükséges személyes adatokat továbbítja ezeknek a partnereknek.
 

5.

PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN

5.1. A GDPR Rendelet kötelezi az Adatkezelőt az érintett tájékoztatására az automatizált döntéshozatalról és a profilalkotásról (GDPR 22. cikk 1.,4.), a tevékenység végzésének alapelveiről, valamint annak jelentőségéről és következményeiről. Ezt figyelembe véve, az Adatkezelő a az Adatvédelmi nyilatkozat alábbi pontjaiban ismerteti a szükséges tudnivalókat a profilalkotásról.
5.2. Az Adatkezelő a profilalkotást direkt marketing tevékenység céljából használhatja, de az Adatkezelő ez alapján történő döntéshozatala nem érinti az Adásvételi szerződés lezárását vagy az attól való elállást, valamint az Elektronikus Szolgáltatás igénybevételét a Webáruházban. A profilalkotás által van lehetőségünk például a személyre szabott kedvezmények, akciók ajánlására, kedvezménykódok kiküldésére, emlékeztető küldésére folyamatban lévő vásárlásról, személyes érdeklődésnek megfelelő termékek ajánlására, vagy a Webáruház standard kínálatánál magasabb színvonalú termékek ajánlására. Az ügyfelek a profilalkotás mellett is önkéntes alapon hoznak döntést, akár kedvezménykódok igénybevételéről, akár kedvezőbb vásárlási feltételekre váltásról van szó.
5.3. A profilalkotás automatikus úton történik, automatizált analízis vagy prognózis alkalmazásával, például az adott személy által a kosárba helyezett termékek, a megtekintett árucikkek elemzésével, a vásárlási előzmények elemzésével a Webáruházban. A profilalkotáshoz az Adatkezelőnek birtokában kell lennie bizonyos személyes adatoknak, ez által küldhet ügyfeleinek például kedvezménykódokat.
5.4. Az érintett személynek joga van az automatizált adatgyűjtés és profilalkotás által generált javaslatokat figyelmen kívül hagyva önkéntesen és szabadon döntést hozni.
   

6.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. Hozzáféréshez, helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához, törléshez, adathordozáshoz való jog – az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a kezelt személyes adatait számára hozzáférhetővé tegye, helyesbítse, törölje (elfeledtetéshez való jog), vagy korlátozza az adatkezelést, valamint jogosult arra, hogy tiltakozzon adatainak kezelése ellen, valamint jogosult kérni az adatok hordozhatóvá tételét. Az érintett jogait részletesen ismertetik a GDPR Rendelet 15-21. cikkelyei.
6.2. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga bármikor – az érintett személy jogosult arra, hogy adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonja, függetlenül az adatkezelés céljától és jogalapjától (a GDPR Rendelet 6. cikk. 1 a) és 9. cikk 2 a) bekezdései alapján).
6.3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog). Az érintett a GDPR rendelet és a lengyel törvények (elsősorban: az adatvédelemről szóló törvény) szerint jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Lengyelországban a felügyeleti szerv a Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.4. A tiltakozáshoz való jog – az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, a GDPR 6. cikkelyének 1 e) szakasza alapján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), vagy 6. cikk 1, f) (az Adatkezelő jogos érdeke) ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő ilyen esetben nem jogosult az adatgyűjtésre, kivéve amennyiben jogszabállyal alátámasztott indok igazolja annak szükségességét, és az Adatkezelő bizonyítja, hogy az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben az ő kényszerítő erejű jogos érdeke elsőbbséget élvezhet.
6.5. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén – amennyiben direkt marketing tevékenység céljából történik a személyes adatok gyűjtése, kezelése, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
6.6. A nyilatkozatban ismertetett jogok érvényesítése céljából Ön felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel postai úton vagy e-mailben, a nyilatkozatban feltüntetett címen, illetve a Webáruház kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül.
   

7.

A COOKIE-K HASZNÁLATA A WEBÁRUHÁZBAN, ANALITIKAI COOKIE-K

7.1. Cookie (süti) fájlok esetében olyan kis szövegfájlokról van szó, amelyek akkor kerülnek elmentésre az Ön végberendezésén (pl. a számítógépe, laptopja merevlemezén, okostelefonja memóriakártyáján – attól függően, milyen eszközről látogatja meg Webáruházunkat), amikor Ön böngészőjével belép a weboldalunkra. A cookie-król további információkat találhat az interneten, például ezen a linken: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
7.2. Az Adatkezelő a következő célokra használja fel a Cookie-k által tárolt, Webáruházunk látogatása során gyűjtött adatokat: az Ügyfél bejelentkezéséhez szükséges beazonosítás, bejelentkezés; a kosárba helyezett áruk megjegyzése a megrendelés lefolytatása céljából; rendelési űrlapon, kérdőíven vagy a belépéskor megadott adatok megjegyzése; a Felhasználó egyéni preferenciáinak megfelelő honlap beállítások betöltése (pl. weboldal megjelenítése, színek, betűtípusok), böngészés optimalizálása; anonim statisztikák készítése a Webáruház használatáról; remarketing tevékenység, melynek lényege, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítünk meg olyan embereknek, akik már meglátogatták a Webáruházunkat, a felhasználói viselkedés anonim elemzésének alkalmazásával (pl. bizonyos oldalak ismétlődő látogatása, kulcsszavak használata); reklámjainkat számukra más weboldalak látogatásakor is megjelenítjük, pl. a Google Inc. vagy a Facebook hirdetési felületein.
7.3. Általában a piacon elérhető internetes böngészők többsége támogatja a cookie-k használatát. Mindegyik böngésző lehetővé teszi a cookie-k használati feltételeinek személyre szabását a böngésző beállításainál. Ez azt jelenti, hogy Önnek lehetősége van például a cookie-k működését időszakosan korlátozni, felfüggeszteni, vagy akár teljes mértékben letiltani – ez utóbbi esetben azonban a Webáruház bizonyos funkciói, szolgáltatásai nem fognak megfelelően működni az Ön böngészőjében (például nem lesz elérhető a Megrendelőlap, ha nem működik a kosárba helyezett termékek mentését szolgáló cookie)..
7.4. A böngésző cookie-engedélyezési beállításai lényegesek a Webáruházunkat működtető cookie fájlok engedélyezése szempontjából – a jogszabályoknak megfelelően Ön beleegyezését fejezi ki a cookie-k használatát illetően azáltal, hogy böngészője beállításaiban engedélyezi a cookie-k működését. Amennyiben nem szeretne hozzájárulni a cookie-k engedélyezéséhez, meg kell változtatnia a böngészője alapértelmezett beállításait.
7.5. A cookie fájlokkal és azok egyéni úton való eltávolításával kapcsolatban megtalálja a legfontosabb tudnivalókat a leggyakrabban használt böngészők Súgójában, illetve az alább felsorolt linkekre kattintva: Chrome böngésző Firefox böngésző Internet Explorer böngésző Opera böngésző Safari böngésző Microsoft Edge böngésző.
7.6. Az Adatkezelő a Webáruház üzemeltetéséhez igénybe veszi a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által nyújtott Google Analytics illetve Universal Analytics szolgáltatásokat, valamint a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) szolgáltatását, a Facebook Pixelt. Ezek az alkalmazások segítenek az Adatkezelőnek statisztikát készíteni a Webáruház forgalmáról, a látogatói tevékenységről. A fenti alkalmazások anonim módon gyűjtik a felhasználók adatait (a gyűjtött adatok alapján nem lehetséges a személy beazonosítása), személyes adatokat nem gyűjtenek. Az Adatkezelő az összegyűjtött adatok segítségével névtelenül analizálhatja a Webáruházat látogatók viselkedését, a felhasználói szokásokat és tevékenységet, például képet kap arról, hogy látogatói milyen eszközről érték el weboldalunkat, milyen böngészőt használnak, valamint megkapja a látogató IP-címét, továbbá a tartózkodási helyére, életkorára, nemére és érdeklődési köreire vonatkozó adatokat.
7.7. . A Google Analytics hozzáférését felhasználói adataihoz Ön egyszerű módon blokkolhatja – az alábbi linkre kattintva letölthet egy bővítményt böngészőjéhez, melyet a Google Inc. erre a célra fejlesztett ki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
   

8.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  A Webáruház felhasználói felületén találhatóak külső weboldalakra mutató linkek. Az Adatkezelő azt tanácsolja, hogy minden esetben, amikor átirányítják, az adott weboldal használatának megkezdése előtt ismerkedjen meg annak saját adatvédelmi irányelveivel is. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az Adatkezelő Webáruházának működésére vonatkozik.
pixel